Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Przedszkole nr 4 "Biały konik"
w Koninie
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-11-23.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-04.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
  • Na stronie znajduje się mapa dojazdu-mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. 
  • Niektóre zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych-aktualnie trwają prace nad uzupełnianiem tych opisów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-16.
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-03-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • osoba kontaktowa - Mariola Wasilewska,
  • adres e-mail - biuro@p4konin.pl,
  • numer telefonu - 63 244 23 30,
  • adres do korespondencji - Przedszkole nr 4 Biały konik, ul. Kryształowa 5, 62-500 Konin.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 4 „Biały konik” w Koninie ul. Kryształowa 5 ma dwie siedziby: główną przy ulicy Kryształowej 5 i siedzibą przy ulicy Kryształowej 3.
Budynek przy ul. Kryształowej 5

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kryształowej 5. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Aby dostać się do budynku, należy pokonać jedną furtkę, następnie 8 stopni lub można skorzystać z podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych, następnie dwoje drzwi wejściowych – otwieranych ręcznie. Przy drugich drzwiach wejściowych na wysokości ok. 150 znajduje się przycisk zabezpieczający przed samodzielnym opuszczeniem budynku przez dzieci. Po lewej stronie, po otwarciu pierwszych drzwi, znajduje się tablica tyflograficzna z pismem Braille’a opisująca rozkład wszystkich pomieszczeń przedszkola oraz pętla indukcyjna. Poza tym informacji przy wejściu głównym udziela upoważniony przez dyrektora pracownik administracji. W gabinecie dyrektora przedszkola jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół przedszkola oraz hol. Budynek składa się z 2 kondygnacji, w budynku i na każdym poziomie znajduje się korytarz (parter 1 piętro). Aby dostać się na korytarz 1 piętra należy pokonać 14 schodów. Przedszkole wyposażone jest w krzesło do ewakuacji. Łazienka jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. W odległości 5 m znajduje się parking miejski z wydzielonymi 3 miejscami dla osób niepełnosprawnych. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym. Przedszkole umożliwia skorzystanie z tłumacza języka migowego

Budynek przy ul. Kryształowej 3

Wejście do budynku, ciągi komunikacyjne i wszystkie pomieszczenia w tym toalety spełniają standardy dostępności. Do budynku można dojechać bezpośrednio z głównej ulicy, pokonać należy jedną furtkę lub bramę. Przed wejściem znajdują się miejsca parkingowe, brak miejsc dla osób dla niepełnosprawnych. Parking nie jest własnością przedszkola. Wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika. Drzwi otwierane są ręcznie. Wejście do przedszkola jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki. Pomieszczenia należące do przedszkola zlokalizowane są na parterze. Po prawej stronie, po otwarciu drugich drzwi, znajduje się tablica tyflograficzna z pismem Braille’a opisująca rozkład wszystkich pomieszczeń przedszkola oraz pętla indukcyjna. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym. Przedszkole umożliwia skorzystanie z tłumacza języka migowego

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Informacje dodatkowe