Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Uwaga!

Państwa indywidualne deklaracje w sprawie wychowania przedszkolnego, z naniesionym numerem identyfikacyjnym do opłat, zostaną zwrócone Państwu przez nauczycieli grup przedszkolnych, do końca września 2023 r.

 

Najbliższa opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego i posiłki będzie podana na początku października br. za miesiąc wrzesień i będzie płatna do 10 października 2023. Prosimy zapoznać się z zasadami odpłatności. 

Zasady odpłatności 

Informujemy, że:

  • opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie naliczane będą z dołu, tzn. że rodzice będą dokonywać płatności do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola,
  • wysokość opłat będzie podawana każdorazowo na stronie internetowej placówki (zakładka Dla rodziców – Opłaty),

 identyfikacji dokonują Państwo na podstawie numeru deklaracji.

W tytule przelewu należy podać:imię i nazwisko dziecka, numer grupy

Numer konta bankowego do dokonywania opłat:
/numer rachunku bankowego/

85 1560 0013 2015 2811 6064 0001

 

Pouczenia:
Niedokonanie wpłaty w podanym terminie będzie skutkowało upomnieniem, a za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczone zostaną  odsetki.

Nieuiszczenie opłaty w terminie podanym w upomnieniu, będzie skutkowało wszczęciem postępowania egzekucyjnego, co spowoduje dodatkowo naliczenie kosztów egzekucyjnych.

W razie dalszego braku wniesienia opłaty za korzystanie w wychowania przedszkolnego
i wyżywienie, zgodnie z art.9 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, organ właściwy ma prawo zająć środki ze świadczenia 500+ i przekazać w całości na poczet ww. zaległości.

Zgodnie z  § 37 ust. 1. Statutu przedszkola w przypadku zaległości w wysokości jednokrotności opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, dyrektor po uprzednim, pisemnym wezwaniu rodziców dziecka do zapłaty i nie uregulowaniu przez rodzica, zaległości we wskazanym w wezwaniu terminie, wykreśla dziecko z rejestru (wykazu) dzieci przedszkola.

 

Zasady odpłatności cd.:

Odpłatność za przedszkole składa się z dwóch części:

1) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej wynosi 1 zł za godzinę;

bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godz. od 8.00 do 13.00

Zasady odpłatności określa Uchwała Nr 673 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.

https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIIkad_szczegoly&kadencja=7&id=673

2) odpłatność za wyżywienie

Wysokość dziennej stawki żywieniowej od 1 stycznia 2023 roku wynosi 12,00 zł (tj. śniadanie: 3,60 zł, obiad 6 zł, podwieczorek 2,40 zł)