Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Poniżej zamieszczamy link z wysokością opłaty za marzec 2024r. Opłatę należy zidentyfikować na podstawie numeru Państwa deklaracji nadanego przez Przedszkole.

Opłaty za marzec 2024

Opłatę za luty należy uregulować do 10 kwietnia 2024. Prosimy zapoznać się z zasadami odpłatności. 

Zasady odpłatności 

Informujemy, że:

  • opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie naliczane będą z dołu, tzn. że rodzice będą dokonywać płatności do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola,
  • wysokość opłat będzie podawana każdorazowo na stronie internetowej placówki (zakładka Dla rodziców – Opłaty),

 identyfikacji dokonują Państwo na podstawie numeru deklaracji.

W tytule przelewu należy podać:imię i nazwisko dziecka, numer grupy

Numer konta bankowego do dokonywania opłat:
/numer rachunku bankowego/

85 1560 0013 2015 2811 6064 0001

 

Pouczenia:
Niedokonanie wpłaty w podanym terminie będzie skutkowało upomnieniem, a za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczone zostaną  odsetki.

Nieuiszczenie opłaty w terminie podanym w upomnieniu, będzie skutkowało wszczęciem postępowania egzekucyjnego, co spowoduje dodatkowo naliczenie kosztów egzekucyjnych.

W razie dalszego braku wniesienia opłaty za korzystanie w wychowania przedszkolnego
i wyżywienie, zgodnie z art.9 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, organ właściwy ma prawo zająć środki ze świadczenia 500+ i przekazać w całości na poczet ww. zaległości.

Zgodnie z  § 37 ust. 1. Statutu przedszkola w przypadku zaległości w wysokości jednokrotności opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, dyrektor po uprzednim, pisemnym wezwaniu rodziców dziecka do zapłaty i nie uregulowaniu przez rodzica, zaległości we wskazanym w wezwaniu terminie, wykreśla dziecko z rejestru (wykazu) dzieci przedszkola.

 

Zasady odpłatności cd.:

Odpłatność za przedszkole składa się z dwóch części:

1) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej wynosi 1 zł za godzinę;

bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godz. od 8.00 do 13.00

Zasady odpłatności określa Uchwała Nr 673 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.

https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIIkad_szczegoly&kadencja=7&id=673

2) odpłatność za wyżywienie

Wysokość dziennej stawki żywieniowej od 1 stycznia 2023 roku wynosi 12,00 zł (tj. śniadanie: 3,60 zł, obiad 6 zł, podwieczorek 2,40 zł)